คณะพยาบาลศาสตร์

เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งสร้างบัณฑิต ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพทางการพยาบาล

กอปรด้วยคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล

รับสมัครนักศึกษาใหม่

กำหนดการรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถคลิกดูข้อมูลคุณสมบัติ รอบการรับสมัคร และกำหนดการ ในแต่ละหลักสูตรดังนี้

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (RN 4ปี)


 • คุณสมบัติ

  • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน (ไม่รับ กศน.หรือเทียบเท่า)
  • หลักฐานที่ใช้
   • อัพโหลดในระบบรับสมัคร
    • สำเนาบัตรประชาชน
    • สำเนาผลการเรียน (5 ภาคการศึกษาขึ้นไป)
   • นำมาในวันสอบสัมภาษณ์
 • ตามระบบ TCAS2 Quota (โควตา) สมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (rmutt.ac.th)
  • โรงเรียนในพื้นที่ ตามระบบ TCAS2 Quota (โควตา) รร.เขตพื้นที่ภาคกลาง  21 จังหวัด (กำแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี)
  • หรือ โรงเรียนที่MOU กับมหาวิทยาลัย 460 โรงเรียน กดดูรายชื่อโรงเรียน รายชื่อสถานศึกษาMOU
 • ระเบียบการรับสมัคร  (คลิก) 
 • ปฏิทินการรับสมัคร (คลิก)
  • 1 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2567  เปิดรับสมัคร
  • 16 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  • 23 มีนาคม 2567 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ (Onsite Only) เริ่มลงทะเบียน 09.00 น. 
  • 30 มีนาคม 2567 ประกาศผลสัมภาษณ์
  • 1 กรกฎาคม 2567 เปิดภาคการศึกษา 2567
  • จำนวนรับ 50 ที่นั่ง

คลิกสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (rmutt.ac.th)

คลิกเพื่อสมัครผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (myTCAS)

 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน (ไม่รับ กศน.หรือเทียบเท่า)
  • หลักฐานที่ใช้
   • อัพโหลดในระบบรับสมัคร
    • สำเนาบัตรประชาชน
    • สำเนาผลการเรียน (5 ภาคการศึกษาขึ้นไป)
   • นำมาในวันสอบสัมภาษณ์
 • ตามระบบ TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) 
  • โรงเรียนทั่วประเทศ
 • ระเบียบการรับสมัคร (คลิก)
 • ปฏิทินการรับสมัคร (คลิก)
  • 27-30 พฤษภาคม 2567 เปิดรับสมัคร
  • 27 พฤษภาคม -3 มิถุนายน ตรวจสุขภาพ ณ รพ.รัฐบาล หรือ รพ.เอกชน
  • 1  มิถุนายน 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  • 4 มิถุนายน 2567 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ (Onsite Only) เริ่มลงทะเบียน 09.00 น.
  • 6 มิถุนายน 2567 ประกาศผลสัมภาษณ์
  • 1 กรกฎาคม 2567 เปิดภาคการศึกษา 2567
  • จำนวนรับ ประมาณ 50 ที่นั่งหรือมากกว่า

สมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (rmutt.ac.th)

 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน (ไม่รับ กศน.หรือเทียบเท่า)
  • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมีผลการเรียนตลอดหลักสูตร(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.50 ขึ้นไป
  • หลักฐานที่ใช้สมัคร
   • ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
   • สำเนาบัตรประชาชน
   • สำเนาวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
   • สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
   • สำเนาวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (กรณีผู้สำเร็จการศึกษา)
   • สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (กรณีผู้สำเร็จการศึกษา)
   • แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   • นำมาในวันสอบสัมภาษณ์
   • รอบ โควตาคณะ (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา PN)
    • เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   • ปฏิทินการรับสมัคร
    • พฤษภาคม – มิถุยายน 2567
    • มิถุนายน 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
    • มิถุนายน 2567 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ (Onsite Only) เริ่มลงทะเบียน 09.00 น.
    • มิถุนายน 2567 ประกาศผลสัมภาษณ์
    • 1 กรกฎาคม 2567 เปิดภาคการศึกษา 2567
  • คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบโควตาคณะ (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา PN)

ผู้ช่วยพยาบาล (PN 1ปี)

 • ระบบการคัดเลือกด้วยวิธิการสัมภาษณ์ (ไม่ใช้คะแนน TGAT TPAT A-Level 9 วิชาสามัญ)
 • คุณสมบัติ
  • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง (กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ต้องสำเร็จจากสถานศึกษาเดิมก่อนวันเปิดภาคการศึกษา)
  • เป็นหญิงหรือชาย และมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี บริบูรณ์นับถึงวันเปิดการศึกษา
  • น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัมส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
  • สุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (โดยมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรม ว่าเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงไม่เป็นโรคหรือเป็นผู้มีความพิการ และไม่ติดสารเสพติดอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา)
  • เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล ให้ต้องจำคุก
 • กำหนดการรับสมัคร
  • จัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ 1 ธันวาคม 2566 – 7 พฤษภาคม 2567
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 10 พฤษภาคม 2567
  • สอบคัดเลือก 18 พฤษภาคม 2567
  • ประกาศผลสอบคัดเลือก 23 พฤษภาคม 2567
  • ยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2567
  • ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 6-14 มิถุนายน 2567
  • ปฐมนิเทศ และเปิดภาคการศึกษา 24 มิถุนายน 2567

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

พนักงานให้การดูแล (NA 4เดือน)

    • คุณสมบัติ
     • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า จากหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
     • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
     • มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และไม่มีความผิดปกติที่สำคัญ หรือเป็นอุปสรรคในระหว่าง
      การอบรม
     • ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล ให้ต้องจำคุก
    • กำหนดการรับสมัคร
     • จัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 15 สิงหาคม 2566
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 18 สิงหาคม 2566 ทางเว็บไซต์
     • สอบคัดเลือก 26 สิงหาคม 2566
      • สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. (ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี)
     • ประกาศผลสอบคัดเลือก 28 สิงหาคม 2566
     • ยืนยันสิทธิ์-ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 28 สิงหาคม – 8 กันยายน 2566
     • เปิดภาคการศึกษาและปฐมนิเทศ 2 ตุลาคม 2566

   คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล 

หรือสอบถามการรับสมัครในทุกหลักสูตรได้ที่ งานทะเบียน ประมวลผล และสารสนเทศ โทร. 02 549 3109

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (4ปี)

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ผู้ช่วยพยาบาล (PN 1ปี)

หลักสูตรประกาศนียบัตร

พนักงานให้การดูแล (NA 4เดือน)