ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาปี 1 เข้าสู่วิชาชีพพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ในช่วงระหว่าง 21,25,28,29 มิถุนายน 2567 ณ อาคารส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมขั้นสูงนานาชาติ ชั้น 3 มทร.ธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และรู้จักการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาใหม่ กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และรุ่นพี่ในคณะฯ

โดยมีกิจกรรมการรับขวัญนักศึกษาใหม่ การบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รวมถึงสถานที่ สวัสดิการ และกิจกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัย การฝึกปฏิบัติการ ได้แก่ กิจกรรมกลุ่มละลายพฤติกรรม โดย ผศ.ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์ และนายจักรพันธ์ ประสมทรัพย์ อาจารย์และเจ้าหน้าที่พัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ทักษะคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาในยุคดิจิทัล โดยผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษพื้นฐานทางการพยาบาล โดย ผศ.ก้องเกียรติ คุณาสถิตชัย หัวหน้าสาขาวิชาภาษา คณะศิลปะศาสตร์ คณิตศาสตร์พื้นฐานทางการพยาบาล โดย อาจารย์โอม สถิตยนาค และหลักการเตรียมการนำเสนอเชิงวิชาการ โดย อาจารย์มณีรัตน์ เอี่ยมอนันต์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการเตรียมเข้าสู่การเรียนด้านวิชาชีพพยาบาล เพื่อให้สามารถปรับตัวต่อการเป็นนักศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ได้อย่างมีความสุขและสามารถเรียนได้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

#Nurse@RMUTT SDG4

แชร์ไปยัง FACEBOOK