เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ ในวารสารระดับนานาชาติ “เรื่อง Pre-exposure Prophylaxis Adherence Among Men Who Have Sex with Men: A Systematic Review and Meta-Analysis“

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอแสดงความยินดีแด่

อาจารย์สุจิตรา หัดรัดชัย

เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ

วารสาร Journal of Preventive Medicine and Public health 2024;57(1):8-17
December 12, 2023

เรื่อง “Pre-exposure Prophylaxis Adherence Among Men Who Have Sex with Men: A Systematic Review and Meta-Analysis”​

แชร์ไปยัง FACEBOOK