เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ ในวารสารระดับนานาชาติ “เรื่อง Symptom Experience and Perceived Health Status of People With Long COVID in Thailand“

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอแสดงความยินดีแด่

อาจารย์ปรเมษฐ์ อินทร์สุข​

เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับชาติ

วารสาร SAGE Open Nursing Journal (Q2)
Volume 9, 2023

เรื่อง “Symptom Experience and Perceived Health Status of People With Long COVID in Thailand”​

แชร์ไปยัง FACEBOOK