เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ ในวารสารระดับชาติ “เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ในสังคมปกติวิถีใหม่​สู่ยุคปกติถัดไป“

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอแสดงความยินดีแด่

อาจารย์ปรเมษฐ์ อินทร์สุข​

เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับชาติ

วารสาร สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2566): มีนาคม – สิงหาคม 2566

“เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ในสังคมปกติวิถีใหม่​สู่ยุคปกติถัดไป“

แชร์ไปยัง FACEBOOK