เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ ในวารสารระดับชาติ “เรื่อง การป้องกันและควบคุมวัณโรค ในเรือนจำ“

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอแสดงความยินดีแด่

อาจารย์ปรเมษฐ์ อินทร์สุข​

เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับชาติ

วารสารโรคเอดส์
ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม – สิงหาคม 2566

เรื่อง “การป้องกันและควบคุมวัณโรค ในเรือนจำ”​

แชร์ไปยัง FACEBOOK