กำหนดการยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565

ให้ผู้กู้ยืมดำเนินการดังนี้

1. บันทึกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2565

ผ่านแอพ กยศ connect หรือทาง https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login

   (นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อยก่อน)

2. เอกสารที่ต้องเตรียมส่ง (ดูรายละเอียด)

3. ให้นักศึกษานำเอกสารมาส่งที่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ในวันที่ 21 – 30 พฤศจิกายน และ 1 – 9 ธันวาคม 2565

ช่วงเช้าเวลา 09.00 – 11.30 น.       ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น.

     ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดให้บริการ

นักศึกษาที่ส่งแบบยืนยันการเบิกเงินตรงเวลา

(ไม่ต้องสำรองจ่าย)  ค่าเล่าเรียนของภาคเรียนที่ 2/2565

หมายเหตุ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติจะแจ้งกำหนดให้ทราบอีกครั้งปลายเดือนธันวาคม

Facebook