ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง เปลี่ยนแปลงตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 เนื่องจากอาจารย์กำกับห้องสอบบางท่านติดภารกิจในวันและเวลาที่มีการจัดสอบปลายภาค ดังนั้น จึงขอประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดังตารางสอบแนบท้ายประกาศฉบับนี้

แชร์ไปยัง FACEBOOK