ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำปี 2565

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำปี 2565

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร : อาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • ภาควิชาที่รับสมัคร ได้แก่
  • ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  จำนวน 1 อัตรา
  • ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
  • ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบายคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การบริหารงานบุคคลคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2559
 • การรับสมัครคัดเลือก
 • กำหนดการเกี่ยวกับการดำเนินการสอบคัดเลือก
  • รับสมัคร : ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-2 ของทุกเดือน ในวันเวลาราชการ
  • ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร : สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน
  • สอบสัมภาษณ์ : วันศุกร์สุดท้ายของทุกเดือน
 • เงื่อนไขการรับสมัคร
   • การสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องกรอกใบสมัครด้วยตนเอง
    • สามารถส่งเอกสารพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ E-mail : hr.nursing@rmutt.ac.th
    • หรือเอกสารทางไปรษณีย์มายัง สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบล คลองหก อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12110
    • โทรสอบถามได้ที่ 025493119
   • ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 ภาควิชา ของตำแหน่งเท่านั้น เมื่อสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
   • ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครแนบไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของคณะพยาบาลศาสตร์ จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
   • ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีผลคะแนนการสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ซึ่งคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด โดยยื่น ณ วันที่มารายงานตัว หากไม่มีผลภาษาอังกฤษ จะยังไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
  เกณฑ์ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท ปริญญาเอก
  TOEFL (Internet-based test) 30 32
  IELTS 4.0 4.5
  TOEIC 350 400
  RT-TEP 4.0 4.5
 • ประกาศผลสอบคัดเลือก
  • ทางเว็ปไซต์ https://nurse.rmutt.ac.th/  ภายหลังจากการสัมภาษณ์ภายใน 30 วัน
 • การบรรจุแต่งตั้ง
  • ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามลำดับในบัญชีผู้ผ่านสอบคัดเลือกโดยไ้รับเงินเดือนตามคุณวิฒิที่กำหนดไว้
  • บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ให้ยกเลิกไปหรือสิ้นไปเมื่อคัดเลือกครบกำหนด 1 ปี

ใบสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในคณะพยาบาลศาสตร์

แชร์ไปยัง FACEBOOK