ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (NA) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล ประจำปีการศึกษา 2565 ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าอบรม ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียดต่อไปนี้
 1. รายละเอียดหลักสูตรอบรม
  • ชื่อคุณวุฒิ ภาษาไทยฉบับเต็ม : ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล
  • ชื่อคุณวุฒิ ภาษาไทยฉบับย่อ : ป.พส
  • ชื่อคุณวุฒิ ภาษาอังกฤษฉบับเต็ม : Certificate Program for Nurses ‘aides / Care Givers
  • ชื่อปริญญา ภาษาอังกฤษฉบับย่อ : Cert .in NA / Care Givers
  • รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ระยะเวลาศึกษา : 4 เดือน หรือ 510 ชั่วโมง
  • ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตร ทางวิชาชีพ / ปฏิบัติการ
 2. ค่าจัดการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 3. กำหนดการรับสมัคร
  • สมัครด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 9 กันยายน 2565
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคิดเลือก วันที่ 16 กันยายน 2565
  • สอบคัดเลือก                    วันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 09.๐๐ เป็นต้นไป
   • สอบสัมภาษณ์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • ประกาศผลสอบคัดเลือก           วันที่ 24 กันยายน 2565
  • ยืนยันสิทธิ์-ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 26 กันยายน ถึง 10 ตุลาคม 2565
  • เปิดการอบรมและปฐมนิเทศ วันที่ 10 ตุลาคม 2565
 4. หลักฐานในการสมัคร
  • ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล
  • รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 1 นิ้ว 2 รูป
  • สำเนาบัตรประชาน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือวุฒิการศึกษาระดับสูงกว่า
  • สำเนาใบแสดงผลการเรียน
  • ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง (ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเวชกรรม ว่าเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงไม่เป็นโรคหรือเป็นผู้มีความพิการ และไม่ติดสารเสพติดอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา)
  • หนังสือรับรองของสถานที่ทำงาน (ในกรณีที่ทำงานในสถานบริการสุขภาพ)
 5. สถานที่รับสมัคร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต–นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110 หรือจัดส่งหลักฐานพร้อมใบสมัครได้ที่ไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชนมาที่ งานทะเบียน ประมวลผล และสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต–นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110 (มุมขวาซอง “สมัครNA 65”)
  • คุณสมบัติ
   • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
   • เป็นหญิงหรือชาย และมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์นับถึงวันเปิดการศึกษา
   • สุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (โดยมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรม ว่าเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงไม่เป็นโรคหรือเป็น
   • ผู้มีความพิการ และไม่ติดสารเสพติดอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา)
   • เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล ให้ต้องจำคุก
  • กำหนดการรับสมัคร
   • จัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง 1 กรกฎาคม 2565 – 9 กันยายน 2565
   • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 16 กันยายน 2565 ทางเว็บไซต์
   • สอบคัดเลือก 24 กันยายน 2565
    • สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. (ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี)
   • ประกาศผลสอบคัดเลือก 26 กันยายน 2565
   • ยืนยันสิทธิ์-ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 26 กันยายน -10 ตุลาคม 2565
   • เปิดภาคการศึกษาและปฐมนิเทศ 10 ตุลาคม 2565

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล 

แชร์ไปยัง FACEBOOK