พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี  ณ ห้องประชุม พย.บ.1-105  คณะพยาบาลศาสตร์  มทร.ธัญบุรี  8 มิถุนายน  2565

บรรยากาศการถ่ายทอดสด คลิกถ่ายทอดสดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรุ่นที่ 2 
บันทึกโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เผยแพร่โดย : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดูภาพทั้งหมด คลิก พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (rmutt.ac.th)
ถ่ายภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นายอดิศร ลารุณ นักศึกษาฝึกงาน
เผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แชร์ไปยัง FACEBOOK