กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 (สำหรับนักศึกษา ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2
(สำหรับนักศึกษา ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมให้ดำเนินการดังนี้

 1. พิมพ์แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน 1 ฉบับ กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย (ดาวน์โหลด)
 2. เตรียมเอกสำรเพื่อประกอบกำรยื่นกู้ (ดูรายละเอียด)
 3. ยื่นคำขอกู้ยืมผ่าน แอพกยศ.connect หรือ http://www.studentloan.or.th
  (ตัวอย่างการยื่นคำขอกู้ยืม)
 4. ให้นักศึกษานำเอกสารแนบทั้งหมดส่งให้มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 7 – 20 มิถุนายน 2565
  (หากนักศึกษาคนใดยังไม่สามารถยื่นกู้ผ่านระบบของกยศ.ได้ ให้สแกนเอกสารเก็บไว้ก่อนส่งให้มหาวิทยาลัย)
  ช่องทางการส่งเอกสาร

  1. นักศึกษานำเอกสารทั้งหมดส่งไปรษณีย์ หรือขนส่งเอกชน ที่อยู่ ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 ม.1 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110 (งานกองทุนกู้ยืม)
  2. หรือ นักศึกษานำเอกสารทั้งหมดมาส่งด้วยตนเอง ที่กล่องรับเอกสารกองทุน กยศ. ชั้น 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
 5. หลังจากส่งเอกสารแล้วประมาณ 7 วัน ให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบสถานะของเอกสาร (คลิกเพื่อตรวจสอบ)
  ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารและยื่นคำขอกู้ยืมให้ครบถ้วนสมบูรณ์
  หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 0 2549 3674, 0 2549 3684
  หรือติดต่องานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 025493108
  *** นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2565***
Facebook