กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย)

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1/2565 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย)

เอกสารที่ต้องเตรียมมาส่ง

  1. แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน (ดาวน์โหลด)          1  ฉบับ กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย

  2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  1  ฉบับ

  3. ใบแสดงผลการเรียน (ปริ้นทั้งหมด)

  4. หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง (ดูรายละเอียด) 

        (พิจารณากิจกรรมจิตอาสาระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 – ปัจจุบัน)

     5.หลักฐานแสดงรายได้ครอบครัว (บิดาและมารดา) ของผู้กู้ยืมฯ

(รายละเอียดการเตรียมหนังสือรับรองรายได้ฯ)

ช่องทางการส่งเอกสาร

ช่องทางที่ 1 นักศึกษานำเอกสารทั้งหมด ส่งทางไปรษณีย์ หรือขนส่งเอกชนมา ตามที่อยู่ ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น4 อาคาร สวท. 39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 (งานกองทุนกู้ยืม)

ช่องทางที่ 2 นักศึกษานำเอกสารทั้งหมดมาส่งด้วยตนเอง ที่กล่องรับเอกสารกองทุน กยศ. ชั้น 1 อาคาร สวท.

ส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 พฤษภาคม 2565 โดยนักศึกษาต้องเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน
หลังจากส่งเอกสารแล้วประมาณ 7 วัน ให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบสถานะของเอกสารได้ที่


ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารและลงชื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 02 549 3674, 02 549 3684

Facebook