ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Umasawan Chooha

RN.,M.N.S (Advanced Midwifery)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์

ประวัติการศึกษา

  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์ขั้นสูง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2540

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2562-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2560-2562 อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
  • 2552-2560 อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยราชธานี (อุบลราชธานี)
  • 2551 พยาบาลปฏิบัติการประจำหอผู้ป่วย อายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
    ๐ 2541-2543 พยาบาลปฏิบัติการประจำ โรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียล

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​

ผลงานวิชาการ

ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
Mrs.Umasawan Chooha, Miss Jirawan Sirisome. 2565 Development and Application of Cervical Dilatation Model for Teaching and Training Scopus Q2, Wos, PubMed 1 [Q2]
Umasawan Chooha,1 Nadsuda Chotwattanakulchai,2 Jirawun Sirisome 2565 Measurement of Midwifery Clinical Leadership Among Nursing Students: Exploratory Factor Analysis Advances in Medical Education and Practice 2022:13 1329–1339 1 [Q2]
Chooha, U., Pummarak, S., Phopa, Y., & Pianpijarn, A. 2565 Enhancement of Nursing Innovators among Nursing Students in Public Higher Education Institutions Journal of Educational Issues, 8(1), 738-746. 1 [Q1]
อุมาสวรรค์ ชูหา, สุธาทิพย์ เดี่ยววานิชย์, ธีรเสฏฐ์ ศิราธนานนท์, เพชรไพลิน พิบูลย์เกษม, ศิริภัททรา จุฑามณี, 2562 การศึกษาความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชั่น Zoom cloud meeting ช่วยสอน ในรายวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์ วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 0.6 [TCI2]
อุมาสวรรค์ ชูหา, สุภาวดี นาคสุขุม, ปุณรดา พวงสมัย 2562 บทความวิชาการ ผลิตพยาบาลอย่างไรให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 : ความท้าทายของอาจารย์พยาบาลไทย วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 0.6 [TCI2]
อุมาสวรรค์ ชูหา, สุภาวดี นาคสุขุม 2561 บทความวิชาการ การจัดการความเจ็บปวดแผลฝีเย็บหลังคลอด วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561 หน้า 151-158 0.6 [TCI2]