ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Asst. Prof.Dr.Umasawan Chooha

RN.,Ed.D. (Higher Education Management)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์

ประวัติการศึกษา

  • การศึกษาดุษฏีบัณฑิต (การจัดการการอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2566
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์ขั้นสูง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2540

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2562-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2560-2562 อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
  • 2552-2560 อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยราชธานี (อุบลราชธานี)
  • 2551 พยาบาลปฏิบัติการประจำหอผู้ป่วย อายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
    ๐ 2541-2543 พยาบาลปฏิบัติการประจำ โรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียล

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​