ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Anchalee Jantapo

RN.,Ed.D (Research and Curriculum Development)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์

ประวัติการศึกษา

  • การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร 2542
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2531
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2524

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2563-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชา การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2559–2563 อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • 2544–2559 อาจารย์ มหาวิทยาลัยสยาม

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​

ผลงานวิชาการ

ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
ชาตรี กระบวนรัตน์, ทรงคุณ จันทจร, อัญชลี จันทาโภ 2564 MANAGEMENT SYSTEM OF PLANT BIO-EXTRACT FOR HEALTHCARE FROM THE TRIPITIKA’S RECIPE TO THE RECIPES OF THE CENTRAL REGION COMMUNITIES IN THAILAND วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ Vol. 6 No. 7 (2021): July 2021 0.8 [TCI 1]
Alchalee Jantapo, Wichitra Kusoom 2563 Lifestyle and Cultural Factors Related To Longevity Among Older Adults in the Northeast of Thailand International Journal of Psychosocial Rehabilitation, vol.24, Issue 01,2020 1 [Q1]
Oranuch Chaopreecha, Alchalee Jantapo 2563 Inhibitor or purchase in intention of fake drugs in Thailand: Role of spiritual, ethical, religious and moral factors. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, vol.24, Issue 01,2020 1 [Q4]
อัญชลี จันทาโภ, พริ้มเพราวดี หันตรา, วิศนี ศิลตระกูล 2562 การพัฒนาคู่มือครองตน ครองคน ครองงาน จากวรรณคดีไทย สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สักทอง:วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562 151-159 0.6 [TCI 2]