ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Arunnee Wongpandeed

RN.,M.N.S (Adult  nursing)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ประวัติการศึกษา

  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล 2556
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2546
  • ประกาศนียบัตร พยาบาลศาสตร์ ระดับต้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี โรคทรวงอก 2539

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2564 -ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2560-2560 อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • 2558-2560 อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
  • 2539-2558 พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพ

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​