ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Suwimon Panawatanakul

RN.,Ph.D. (Vocational Education for Human Resource Development)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ประวัติการศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2534
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 2528

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2563-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2560-2561 อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2550-2560 อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • 2546-2550 อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • 2536-2546 อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
  • 2528-2536 พยาบาลวิชาชีพ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลหนองคาย

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​