ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Suwimon Panawatanakul

RN.,Ph.D. (Vocational Education for Human Resource Development)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ประวัติการศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2534
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 2528

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2563-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2560-2561 อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2550-2560 อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • 2546-2550 อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • 2536-2546 อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
  • 2528-2536 พยาบาลวิชาชีพ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลหนองคาย

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​

ผลงานวิชาการ

ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
สุวิมล พนาวัฒนกุล ปร.ด.*นันทรัตน์ ศรีวชิรางกูร พย.ม. วท.ม.**อภิญญา เพียรพิจารณ์ พบ.ม.* 2565 การถอดบทเรียนการดำเนินการระดมสรรพกำลังในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ในเขตสุขภาพ Journal of Health Science VOL. 31 NO. SUPPLEMENT 2 (2022): JULY - AUGUST 2022 0.8 [TCI 1]
สุวิมล พนาวัฒนกุล, นลินรัตน์ รักกุศล, อนุชัย รามวรังกูร 2565 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะผู้ประกอบการทางสังคม. ด้านกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุสำหรับพยาบาลชุมชน. วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ, 8(1), 165-178. 0.8 [TCI 1]
มาลี เกื้อนพกุล, สุวิมล พนาวัฒนกุล, พีรยา นันทนาเนตร 2564 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมกรป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของบุคลากรและนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขปีที่ 31 ฉบับที่ 2 พ.ค-ส.ค 2564 (หน้าที่ 81-92) 0.8 [TCI 1]