ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Supawadee Naksukhum

RN.,M.N.S (Family nursing)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ประวัติการศึกษา

  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 2544
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2533
  • วุฒิบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติตรวจรักษาโรคเบื้องต้น (หลักสูตร 4 เดือน) พ.ศ.2553

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2562-ปัจจุบัน อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2560-2561 อาจารย์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
  • 2559-2560 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี
  • 2533-2559 พยาบาลวิชาชีพ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​

ผลงานวิชาการ

ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
สุภาวดี นาคสุขุม, รุจาภา จิระประดิษฐ์ผล. 2565 บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วารสารพยาบาลตำรวจ. 14(2).ก.ค.-ธ.ค.2565 0.8 [TCI 1]
อุมาสวรรค์ ชูหา, พัชรา สมชื่อ, สุภาวดี นาคสุขุม, ปุณรดา พวงสมัย, รุ่งนภา ประยูรศิริศักดิ์, จริยา มงคลสวัสดิ์ 2562 บทความวิชาการ ผลิตพยาบาลอย่างไรให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 : ความท้าทายของอาจารย์พยาบาลไทย วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 0.6 [TCI 2]
พัชรา สมชื่อ, อุมาสวรรค์ ชูหา, สุภาวดี นาคสุขุม 2561 การจัดการความเจ็บปวดแผลฝีเย็บหลังคลอด วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ปีที่15 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561 หน้า 151-158 0.6 [TCI 2]