ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Supawadee Naksukhum

RN.,M.N.S (Family nursing)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ประวัติการศึกษา

  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 2544
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2533
  • วุฒิบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติตรวจรักษาโรคเบื้องต้น (หลักสูตร 4 เดือน) พ.ศ.2553

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2562-ปัจจุบัน อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2560-2561 อาจารย์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
  • 2559-2560 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี
  • 2533-2559 พยาบาลวิชาชีพ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​