ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Suchitra Hudrudchai

RN.,M.N.S (Gerontological Nursing)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ประวัติการศึกษา

  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 2554

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2563 -ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2558-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย รพ.รามาธิบดี
  • 2554-2558 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข รพ.ยางตลาด

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​

ผลงานวิชาการ

ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
ยุภา โพผา, สุวิมล แสนเวียงจันทร์, มณฑา ลิ้มทองกุล, ศิปภา ภุมมารักษ์, กัลยภรณ์ เชยโพธิ์, สุจิตรา หัดรัดชัย. 2565 อุปสรรคและแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่อ้วนลงพุง วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี 0.6 [TCI 2]