ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Asst. Prof.Siriluk Suesat

RN.,Ed.D (Educational Administration and Management)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ประวัติการศึกษา

  • การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารและการจัดการการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2564
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล 2547
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 2532

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2563-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2561 อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  • 2559-2560 อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • 2554-2559 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
  • 2538-2554 พยาบาลวิชาชีพ 5-7 (วิสัญญีพยาบาล) โรงพยาบาลสงฆ์
  • 2532-2538 พยาบาลวิชาชีพ 3-5 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​

ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
สิริลักษณ์ ซื่อสัตย์, ทวีศิลป์ กุลนภาดล, จตุพร ยงศร. 2565 แบบจำลองวุฒิภาวะของการบริหารความเสี่ยงสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ. วารสารรัชต์ภาคย์ 16(45) มี.ค.-เม.ย.,197-212าคย์ 0.8 [TCI 1]
กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ, สิริลักษณ์ สื่อสัตย์. 2563 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้แบบจำลองความเชื่อด้านสุขภาพในการป้องกันการสูบบุหรี่ และทัศนคติต่อการสูบบุหรี่กับการรับรู้ความสามารถตนเองในการควบคุมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตมีนบุรี. วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 34(3), 19-36. 0.6 [TCI 2]