ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Rutshaporn Chaitoopthong

RN.,M.N.S (Community Nurse Practitioner)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

ประวัติการศึกษา

  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันสมทบ วพบ.สระบุรี 2546

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2562-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2560-2561 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
  • 2553-2559 อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน ม.อิสเทิร์นเอเชีย
  • 2551-2553 อาจารย์พิเศษผู้สอนภาคปฏิบัติ ประจำห้องคลอด คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
  • 2550-2551 อาจารย์ผู้ช่วยสอนภาควิชา สูติศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
  • 2546-2549 พยาบาลประจำการ ตึกอุบัติเหตุศัลยกรรมประสาทชาย โรงพยาบาลสระบุรี

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​