ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Rutshaporn Sridet

RN.,M.N.S (Community Nurse Practitioner)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

ประวัติการศึกษา

  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันสมทบ วพบ.สระบุรี 2546

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2560-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2560-2561 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
  • 2553-2559 อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน ม.อิสเทิร์นเอเชีย
  • 2551-2553 อาจารย์พิเศษผู้สอนภาคปฏิบัติ ประจำห้องคลอด คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
  • 2550-2551 อาจารย์ผู้ช่วยสอนภาควิชา สูติศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
  • 2546-2549 พยาบาลประจำการ ตึกอุบัติเหตุศัลยกรรมประสาทชาย โรงพยาบาลสระบุรี

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​

ผลงานวิชาการ

ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, อนุสรณ์ แน่นอุดร, รัชพร ศรีเดช 2565 การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดด้วยการกระตุ้นความจำขณะใช้งานต่อการทำหน้าที่ของความจำขณะใช้งานในผู้สูงอายุที่มีภาวะความจำบกพร่องระดับเล็กน้อย วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ Vol. 16 No. 2 (2022): May - August 0.6 [TCI 2]
รัชพร ศรีเดช, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ปิยวรรณ เพียรภายลุน. 2565 ผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านความรู้และทักษะในการใช้ยาเบื้องต้น. วารสารพยาบาลทหารบก, 23(1), 81-89. 0.8 [TCI 1]
ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, อนุสรณ์ แน่นอุดร, รัชพร ศรีเดช 2565 การพัฒนาโปรแกรมการเสริมพลังและสมรรถนะการให้คำปรึกษาแบบสายด่วนของแกนนำชมรมนักศึกษาพยาบาลต่อพฤติกรรมตามเงื่อนไขของการเลิกและไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ของนักศึกษาที่สูบบุหรี่ วารสารพยาบาลสาธารณสุข VOL. 36 NO. 2 (2022): MAY - AUGUST 2022 0.6 [TCI 2]
พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, รัชพร ศรีเดช, เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์, วัชระ ดำจุติ. 2565 ผลของความแตกต่างระหว่างเพศและช่วงอายุที่มีต่อคำภาษาไทย รูปภาพ และเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านอารมณ์ประทับใจในผู้สูงอายุ. วารสารพยาบาลทหารบก, 23(3), 28-36. 0.8 [TCI 1]
พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, อุบลวนา ขวัญบุญจันทร์, นพภัสสร วิเศษ, วรรัตน์ มากเทพพงษ์, รัชพร ศรีเดช, จิราวรรณ ศิริโสม, อนุสรณ์ แน่นอุดร, เมธี เมธีสวัสดิ์กุล และดวงฤทัย ตี่สุข 2564 การพัฒนาออกแบบที่พักอาศัยเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาในผู้สูงอายุ วารสารศูนย์การแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า, 38(4), 482-490. 0.8 [TCI 1]
ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ปัญจภรณ์ ยะเกษม, รัชพร ศรีเดช, อนุสรณ์ แน่นอุดร 2564 บทบาทพยาบาลในการสร้างเสริมการรับรู้ของวัยรุ่นต่ออันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า วารสารพยาบาล ปีที่ 70 ฉบับที่ 1 ม.ค-มี.ค 2564 (หน้าที่ 52-60) 0.8 [TCI 1]
นพภัสสร วิเศษ, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, พว.ดร.พรภิรมย์ หลงทรัพย์, รัชพร ศรีเดช. 2564 ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ติดบุหรี่ วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 15(3). 0.8 [TCI 1]
ประทีป หมีทอง, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, รัชพร ศรีเดช, นพภัสสร วิเศษ, กิ่งแก้ว แสงแผ้ว 2564 การเจรจาต่อรองเพื่อลดความขัดแย้งที่ประสบผลสำเร็จของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 5: วิจัยเชิงคุณภาพ วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี, 4(3) 0.8 [TCI 1]
รัชพร ศรีเดช , ลัญชนา พิมพ์พันธ์ชัยยบูลย์, & ณิศาพิชญาภัค มีสมศักดิ์ 2564 อุบัติเหตุบนท้องถนน: การสร้างแรงจูงใจเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในวัยรุ่นและเยาวชน. Journal of Nursing Siam University 22(43), 127-136. 0.6 [TCI 2]
ลัญชนา พิมพันธ์ชัยยบูลย์, รัชพร ศรีเดช 2564 การเสริมสร้างความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในผู้สูงอายุภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือประชาคมอาเซียนในการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อสังคมสูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 22 ฉบับที่ 42 ม.ค-มิ.ย 2564 (หน้าที่ 107-114) 0.6 [TCI 2]
พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ประภาส ธนะ, รัชพร ศรีเดช, นพภัสสร วิเศษ 2563 ประสิทธิภาพของการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ และทักษะการให้คำปรึกษา เรื่องการเลิกบุหรี่ทางออนไลน์ในสถาบันการศึกษา ในแกนนำพยาบาล วารสารพยาบาล, 69 (1), 36-43 0.6 [TCI 2]
พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ปรางค์ จักรไชย, รัชพร ศรีเดช, อนุสรณ์ แน่นอุดร 2563 การพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะไตเสื่อมที่บ้าน วารสารพยาบาลและการศึกษา Vol. 13 No. 1 (2020): January-March 0.6 [TCI 2]