ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Assoc.Prof.Montha Limthongkul

RN.,M.Sc. (Nursing)

อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ประวัติการศึกษา

  • วุฒิบัตรความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การพยาบาลอายุศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สภาการพยาบาล พ.ศ.2553
  • ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลรังสีวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2556
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2535
  • ครุศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2523
  • อนุปริญญาพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ พยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2518

ประสบการณ์การทำงาน

  • 4 มกราคม 2560-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2536-2557 อาจารย์ประจำ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2518-2535 พยาบาลประจำการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​

ผลงานวิชาการ

ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
ยุภา โพผา, สุวิมล แสนเวียงจันทร์, มณฑา ลิ้มทองกุล, ศิปภา ภุมมารักษ์, กัลยภรณ์ เชยโพธิ์, สุจิตรา หัดรัดชัย. 2565 อุปสรรคและแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่อ้วนลงพุง วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี 0.6 [TCI 2]
รุจาภา จิระประดิษฐ์ผล, ยุภา โพผา, ศิปภา ภุมมารักษ์, มณฑา ลิ้มทองกุล, ทิฆัมพร มัจฉาชีพ 2564 ผลการสวดมนต์แนวพุทธต่อความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 ม.ค-เม.ย 2564 (หน้าที่ 1-10) 0.6 [TCI 2]
รุจาภา จิระประดิษฐ์ผล, มณฑา ลิ้มทองกุล, ทิฆัมพร มัจฉาชีพ, 2563 อิทธิพลของครอบครัวต่อการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในวัยรุ่น วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 2563 ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 0.6 [TCI 2]