ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Assoc.Prof.Montha Limthongkul

RN.,M.Sc. (Nursing)

อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ประวัติการศึกษา

  • วุฒิบัตรความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การพยาบาลอายุศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สภาการพยาบาล พ.ศ.2553
  • ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลรังสีวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2556
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2535
  • ครุศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2523
  • อนุปริญญาพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ พยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2518

ประสบการณ์การทำงาน

  • 4 มกราคม 2560-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2536-2557 อาจารย์ประจำ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2518-2535 พยาบาลประจำการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​

ผลงานวิชาการ