ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Asst. Prof.Yupa Popa

RN.,M.N.S (Community Nurse Practitioner)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

ประวัติการศึกษา

  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2558
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2543

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2560-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2558-2560 อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • 2554 พยาบาลผู้จัดการรายกรณี (Nurse Case Manager) โรงพยาบาลพญาไท 1
  • 2551 พยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ศัลยกรรม โรงพยาบาลพญาไท 1
  • 2544 พยาบาลประจำการห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลพญาไท 1
  • 2544 พยาบาลประจำการหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพญาไท 1

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​

ผลงานวิชาการ

ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
Chooha, U., Pummarak, S., Phopa, Y., & Pianpijarn, A. 2565 Enhancement of Nursing Innovators among Nursing Students in Public Higher Education Institutions Journal of Educational Issues, 8(1), 738-746. 1 [Q1]
ยุภา โพผา, สุวิมล แสนเวียงจันทร์, มณฑา ลิ้มทองกุล, ศิปภา ภุมมารักษ์, กัลยภรณ์ เชยโพธิ์, สุจิตรา หัดรัดชัย. 2565 อุปสรรคและแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่อ้วนลงพุง วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี 0.6 [TCI 2]
รุจาภา จิระประดิษฐ์ผล, ยุภา โพผา, ศิปภา ภุมมารักษ์, มณฑา ลิ้มทองกุล, ทิฆัมพร มัจฉาชีพ 2564 ผลการสวดมนต์แนวพุทธต่อความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 ม.ค-เม.ย 2564 (หน้าที่ 1-10) 0.6 [TCI 2]