ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Asst. Prof. Phatcharaphan Chaiyasung

RN.,Ph.D (Research and Statistics in Cognitive Science)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

ประวัติการศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา) มหาวิทยาลัยบูรพา 2560
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ภาคอินเตอร์) 2552
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี (สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล) 2547

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2562-29 กันยายน 2566 อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2553-2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
  • 2548-2552 อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวัดสุพรรณบุรี
  • 2541-2547 พยาบาลวิชาชีพ และหัวหน้างานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​