ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Asst. Prof. Phatcharaphan Chaiyasung

RN.,Ph.D (Research and Statistics in Cognitive Science)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

ประวัติการศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา) มหาวิทยาลัยบูรพา 2560
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ภาคอินเตอร์) 2552
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี (สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล) 2547

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2562-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2553-2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
  • 2548-2552 อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวัดสุพรรณบุรี
  • 2541-2547 พยาบาลวิชาชีพ และหัวหน้างานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​

ผลงานวิชาการ

ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
อนุสรณ์ แน่นอุดร* พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์ 2565 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเปราะบางและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วารสารพยาบาลสภากาชาดไทยปีที่ 15 ฉ.2พ.ค.-ส.ค. 65 0.8 [TCI 1]
ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, อนุสรณ์ แน่นอุดร, รัชพร ศรีเดช 2565 การพัฒนาโปรแกรมเสริมพลังและสมรรถนะการให้คำปรึกษาแบบสายด่วนของแกนนำชมรมนักศึกษาพยาบาลต่อพฤติกรรมตามเงื่อนไขของการเลิกและไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ของนักศึกษาที่สูบบุหรี่ วารสารพยาบาลสาธารณสุข VOL. 36 NO. 2 (2022): MAY - AUGUST 2022 0.6 [TCI 2]
ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, อนุสรณ์ แน่นอุดร, รัชพร ศรีเดช 2565 การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดด้วยการกระตุ้นความจำขณะใช้งานต่อการทำหน้าที่ของความจำขณะใช้งานในผู้สูงอายุที่มีภาวะความจำบกพร่องระดับเล็กน้อย วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ Vol. 16 No. 2 (2022): May - August 0.8 [TCI 1]
รัชพร ศรีเดช, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ปิยวรรณ เพียรภายลุน. 2565 ผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านความรู้และทักษะในการใช้ยาเบื้องต้น. วารสารพยาบาลทหารบก, 23(1), 81-89. 0.8 [TCI 1]
พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, รัชพร ศรีเดช, เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์, วัชระ ดำจุติ. 2565 ผลของความแตกต่างระหว่างเพศและช่วงอายุที่มีต่อคำภาษาไทย รูปภาพ และเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านอารมณ์ประทับใจในผู้สูงอายุ. วารสารพยาบาลทหารบก, 23(3), 28-36. 0.8 [TCI 1]
พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, อุบลวนา ขวัญบุญจันทร์, นพภัสสร วิเศษ, วรรัตน์ มากเทพพงษ์, รัชพร ศรีเดช, จิราวรรณ ศิริโสม, อนุสรณ์ แน่นอุดร, เมธี เมธีสวัสดิ์กุล และดวงฤทัย ตี่สุข 2564 การพัฒนาออกแบบที่พักอาศัยเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาในผู้สูงอายุ วารสารศูนย์การแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า, 38(4), 482-490. 0.8 [TCI 1]
ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ปัญจภรณ์ ยะเกษม, รัชพร ศรีเดช, อนุสรณ์ แน่นอุดร 2564 บทบาทพยาบาลในการสร้างเสริมการรับรู้ของวัยรุ่นต่ออันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า วารสารพยาบาล ปีที่ 70 ฉบับที่ 1 ม.ค-มี.ค 2564 (หน้าที่ 52-60) 0.8 [TCI 1]
พันเอกหญิง รศ. ดร. สายสมรเฉลยกิตติ, ผศ. ดร.ศิริพร พูลรักษ์, ดร.ชฎาภา ประเสริฐทรง, ผศ.ดร.ฤดี ปุงบางกระดี่, ผศ.ดร.พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, พันโทหญิงเสาวนีย์ ทวีวานิชย์, อาจารย์ธีระชล สาตสิน 2564 ผลของโปรแกรมทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกต่อการเลิกบุหรี่ของทหารกองประจำการ วารสารพยาบาลตำรวจ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ม.ค-มิ.ย 2564 (หน้าที่ 190-198) 0.8 [TCI 1]
พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์, นิยม มาชมภู, จิราวรรณ ศิริโสม, 2564 ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ: อาหารป้องกันภาวะสมองเสื่อม วารสารพยาบาล, 70 (3) 39-48 2021 0.8 [TCI 1]
นพภัสสร วิเศษ, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, พว.ดร.พรภิรมย์ หลงทรัพย์, รัชพร ศรีเดช. 2564 ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ติดบุหรี่ วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 15(3). 0.8 [TCI 1]
ประทีป หมีทอง, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, รัชพร ศรีเดช, นพภัสสร วิเศษ, กิ่งแก้ว แสงแผ้ว 2564 การเจรจาต่อรองเพื่อลดความขัดแย้งที่ประสบผลสำเร็จของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 5: วิจัยเชิงคุณภาพ วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี, 4(3) 0.8 [TCI 1]
สุมิตรา สิทธิฤทธิ์, สิริกร สุธวัชณัฐชา, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ประทีป หมีทอง, , 2563 ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย Nursing Public Health and Education Journal Vol. 21 No. 1 (2020): ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563 0.6 [TCI 2]
พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ประภาส ธนะ, รัชพร ศรีเดช, นพภัสสร วิเศษ 2563 ประสิทธิภาพของการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ และทักษะการให้คำปรึกษา เรื่องการเลิกบุหรี่ทางออนไลน์ในสถาบันการศึกษา ในแกนนำพยาบาล วารสารพยาบาล, 69 (1), 36-43 0.6 [TCI 2]
พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ปรางค์ จักรไชย, รัชพร ศรีเดช, อนุสรณ์ แน่นอุดร 2563 การพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะไตเสื่อมที่บ้าน วารสารพยาบาลและการศึกษา Vol. 13 No. 1 (2020): January-March 0.6 [TCI 2]
ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, วิภา เพ็งเสงี่ยม, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์ 2562 ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพ ห้าองค์ประกอบและรูปแบบการเรียนรู้ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วารสารการพยาบาลและการศึกษา. 2561 ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 หน้า 86-92 0.8 [TCI 1]
พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ประทีป หมีทอง, 2561 ปัจจัยที่เป็นตัวทำนายโรคไตเรื้อรังของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า. 35 (2); 128-139. 0.8 [TCI 1]
พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, สุมิตรา สิทธิฤทธิ์, ปัญจภรณ์ ยะเกษม, 2561 ประสบการณ์การเป็นยายในครอบครัวที่มีบุตรสาวเป็นแม่วัยรุ่น วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์. 10(1); 142-153. 0.8 [TCI 1]
พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ปัญจภรณ์ ยะเกษม, เสาวลักษณ์ ทรัพย์อาภรณ์, 2561 ประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ในชุมชน วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ. 41(2); 30-38 0.6 [TCI 2]
พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, เสรี ชัดแช้ม, พีร วงศ์อุปราช, กนก พานทอง 2561 ผลของความแตกต่างระหว่างเพศและบุคลิกภาพที่มีต่อคำภาษาไทยและเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านความประทับใจในผู้ใหญ่ตอนต้น วารสารการพยาบาลและการศึกษา. 2561 ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 หน้า 66-80. 0.6 [TCI 2]