ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Asst. Prof. Panvipa Bannakeit

RN.,Ph.D. (Higher Education)

อาจารย์ประจำกลุ่มการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ประวัติการศึกษา

 • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การให้การปรึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2532
 • ครุศาสตรบัณฑิต (พยาบาลสุขภาพจิตชั้นสูง) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2527

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2563- ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • 2562- 2563  อาจารย์ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยเอเชียแปซิฟิก
 • 2561- 2562  อาจารย์ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
 • 2559-2560 ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • 2558-2559 ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • 2543-2558 ดำรงตำแหน่ง  หัวน้าสาขาวิชา สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 2537-2540 ดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช วิทยาลัยมิชชั่น
 • 2527-2536 ดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช  วิทยาลัยหัวเฉียว

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​

ผลงานวิชาการ

ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
Asst. Prof. Panvipa Bannakiet 2565 Innovative Knowledge Management Tool of the Visually Impaired Students Mental Health Care for Teachers, Parents and Public Health Personnel ERIC ฐานต่างประเทศไม่อยู่ใน Q
พรรณวิภา บรรณเกียรติ, สุวรรณา อนุสันติ, นิราศศิริ โรจนธรรมกุล. 2565 การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะการให้คำปรึกษาสุขภาพจิตนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นสำหรับครูโรงเรียนสอนคนตาบอด วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ, 8(1), 165-178. 0.8 [TCI 1]
พรรณวิภา บรรณเกียรติ, เจษฎา บุญมาโฮม, 2561 การพัฒนาคู่มือการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1-2 มกราคม-ธันวาคม 2561 0.8 [TCI 1]