ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Asst. Prof.Usa Thohinung

RN.,M.Sc. (Public Health)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ประวัติการศึกษา

  • กำลังศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2552
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่า1ปี) วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ 2529

ประสบการณ์การทำงาน

  •  2563-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2553-2563 อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • 2537-2550 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
  • 2532-2537 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลปากเกร็ดเวชการ
  • 2529-2532 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​