ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Asst. Prof.Usa Thohinung

RN.,M.Sc. (Public Health)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ประวัติการศึกษา

  • กำลังศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2552
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่า1ปี) วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ 2529

ประสบการณ์การทำงาน

  •  2563-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2553-2563 อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • 2537-2550 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
  • 2532-2537 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลปากเกร็ดเวชการ
  • 2529-2532 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​

ผลงานวิชาการ

ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
อุษาษ์ โถหินัง* พิมพ์รัตน์ บุณยะภักดิ์ ศลิษา โกดยี 2565 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการทักษะด้านการคิดเชิงบริหารเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองในจังหวัดเชียงราย วารสารพยาบาลทหารบก Vol. 23 No. 1 (2022): January - April 0.8 [TCI 1]
Srichan P., Thohining U., Kodyee S. & Apide chkul T. 2564 Vaccine serocoverage under the expanded program on immunization among hill tribe children in Thailand: A cross-sectional study. Vaccine Journal. 39(44), 6477-6484. 1 [Q1]
ศลิษา โกดยี่, อุษาษ์ โถหินัง 2563 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการจัดอาหารของผู้ปกครองต่อภาวะโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ วารสารสภากาชาดไทย ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ก.ค-ธ.ค 2563 (หน้าที่ 191-127) 0.8 [TCI 1]
อุษาษ์ โถหินัง, ศรีสุรักษณ์ เกียรติมณีรัตน์, ณฐมน สีธิแก้ว 2561 บ้านไร้ควันบุหรี่ ลดหืดในเด็ก วารสารพยาบาล ปีที่ 67(1), 60-63 2561 0.6 [TCI 2]