ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Asst. Prof.Pilailak Rojanaprasert

RN.,M.Sc. (Environmental Technology and Resources Management)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล 2532
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2523
  • อนุปริญญา การพยาบาลและผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2522

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2563 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2549-2561 ผู้ช่วยศาตราจารย์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
  • 2532-2548 อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
  • 2524-2532 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  • 2523-2524 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จ ศรีราชา

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​