ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Asst. Prof.Pilailak Rojanaprasert

RN.,M.Sc. (Environmental Technology and Resources Management)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล 2532
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2523
  • อนุปริญญา การพยาบาลและผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2522

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2563 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2549-2561 ผู้ช่วยศาตราจารย์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
  • 2532-2548 อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
  • 2524-2532 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  • 2523-2524 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จ ศรีราชา

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​

ผลงานวิชาการ

ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
ปัญจพาณ์ สุขโข,วรุณยุพา รอยกุลเจริญ, เครือวัลย์ ศรียารัตน์, พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ, สุวิทย์ โคสุวรรณ, กฤชเพชร เพชระบูรณิน 2563 ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แผ่นดินไหวโดยพยาบาลในโรงเรียนระดับประถมวัยพื้นที่เสี่ยงจังหวัดเชียงราย:การศึกษานำร่อง วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พ.ค-ส.ค 2563 (หน้าที่ 169-180) 0.8 [TCI 1]
ปัญจพาณ์ สุขโข, กำไลรัตน์ เย็นสุจิตร, พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ, นันทิยา แสงทรงฤทธิ์, ชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์, 2561 ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับแผ่นดินไหวต่อความรู้การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเตรียมพร้อมรับแผ่นดินไหวของบุคลากรสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 0.8 [TCI 1]