ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Nadsuda Chotwattanakulchai

RN.,M.N.S. (Mother and Child Nursing)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์

ประวัติการศึกษา

  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลแม่และเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล 2544
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 2535

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2563 -ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2552-2563 อาจารย์ ม.กรุงเทพธนบุรี
  • 2536-2548 พยาบาลประจำการ ห้องคลอดสามัญ โรงพยาบาลศิริราช

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​