ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Petchararat Techathawewon

RN.,M.N.S (Advanced Midwifery)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์

ประวัติการศึกษา

  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและเอกชน) สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ 2554
  • วิยาศาสตรบัณฑิต (การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง) รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2529

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2565-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2554-2565 อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  • 2548-2554 ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีวิชัยอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร
  • 2543-2548 หัวหน้าตึกผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสังคมหญิง และหัวหน้าห้องคลอด โรงพยาบาลมหาชัย 2 จ.สมุทรสาคร
  • 2539-2543 พยาบาลปฏิบัติการประจำห้องคลอด โรงพยาบาลพญาไท 3 กรุงเทพมหานคร
  • 2529-2539 พยาบาลปฏิบัติการประจำห้องคลอด โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหาคร

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​

ผลงานวิชาการ

ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
เอื้ออารี สาลิกา, ชัชวาล วงค์สารี, ภคพร เที่ยวรอบ, นภิสสรา ธีระเนตร, เพ็ตรัชน เตชาทวีวรรณ, จริยา กฤตติยาวรรณ, สุจิตรา กฤตติยาวรรณ, วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย, ธนันต์นิภา ภัศุขนิธิวัฒน์. 2563 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปรับตัวของผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ประเทศไทย วารสาร มฉก.วิชาการ 24(2), 245-255. 0.8 [TCI 1]