ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Asst. Prof.Noppussorn Wises

RN.,M.N.S. (Psychiatric and Mental Health Nursing)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ประวัติการศึกษา

  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2552
  • พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา 2539

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2562-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2561-2562 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
  • 2555-2561 อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จังหวัดนครนายก
  • 2546-2555 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (หัวหน้าหน่วยงานจิต-สังคมบำบัด) หน่วยงานจิต-สังคมบำบัด โรงพยาบาลบ้านนา จังหวัดนครนายก
  • 2539-2546 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านนา จังหวัดนครนายก

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​

ผลงานวิชาการ

ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, อุบลวนา ขวัญบุญจันทร์, นพภัสสร วิเศษ, วรรัตน์ มากเทพพงษ์, รัชพร ศรีเดช, จิราวรรณ ศิริโสม, อนุสรณ์ แน่นอุดร, เมธี เมธีสวัสดิ์กุล และดวงฤทัย ตี่สุข 2564 การพัฒนาออกแบบที่พักอาศัยเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาในผู้สูงอายุ วารสารศูนย์การแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า, 38(4), 482-490. -
นพภัสสร วิเศษ, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, พว.ดร.พรภิรมย์ หลงทรัพย์, รัชพร ศรีเดช. 2564 ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ติดบุหรี่ วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 15(3). 0.8 [TCI 1]
ประทีป หมีทอง, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, รัชพร ศรีเดช, นพภัสสร วิเศษ, กิ่งแก้ว แสงแผ้ว 2564 การเจรจาต่อรองเพื่อลดความขัดแย้งที่ประสบผลสำเร็จของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 5: วิจัยเชิงคุณภาพ วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี, 4(3) 0.8 [TCI 1]
พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ประภาส ธนะ, รัชพร ศรีเดช, นพภัสสร วิเศษ 2563 ประสิทธิภาพของการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ และทักษะการให้คำปรึกษา เรื่องการเลิกบุหรี่ทางออนไลน์ในสถาบันการศึกษา ในแกนนำพยาบาล วารสารพยาบาล, 69 (1), 36-43 0.6 [TCI 2]
ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, นพภัสสร วิเศษ, 2562 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังใจต่อความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงตนเองและพฤติกรรมอยากดื่มสุราของผู้ป่วยโรคติดสุราในชุมชน จังหวัดสระแก้ว วารสารพยาบาล, 68(3), 64-71 0.8 [TCI 1]
นพภัสสร วิเศษ, วิภา เพ็งเสงี่ยม, สิริกร สุธวัชณัฐชา, 2561 ประสิทธิผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าต่อสภาวะสุขภาพทั่วไปของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 12 (1). 41-50 0.8 [TCI 1]
สุธีร์ รัตนมงคลกุล, ดวงเดือน รัตนมงคลกุล, สุคนธ์ วรรธนะอมร, นิลภา จิระรัตนะวรรณะ, เดือนเพ็ญ สาคร, นพภัสสร วิเศษ 2561 การจัดการศูนย์พักพิงจังหวัดนครนายกในภาวะวิกฤติอุทกภัย 2554:การจัดการด้านสุขภาพ วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 25 (1). 64-79 0.8 [TCI 1]