ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Tikumporn Muchasheap

RN.,M.Ed (Foundation of Education)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ประวัติการศึกษา

  • ครุศาสตรมหาบัณฑิต (พื้นฐานการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2528
  • ครุศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2519
  • ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2514
  • อนุปริญญาพยาบาลและอนามัย คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2513

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2559 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  •  2520 – 2554 อาจารย์พยาบาลประจำหอผู้ป่วย งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2514 – 2520 พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​