ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Urai Nirotnun

RN.,Ph.D. (Higher Education)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ประวัติการศึกษา

  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล 2539
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 2525

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2563 -ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2534-2562 พยาบาลวิชาชีพชำนาญพิเศษ (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
  • 2525-2534 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศิริราช

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​