ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Urai Nirotnun

RN.,Ph.D. (Higher Education)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ประวัติการศึกษา

  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล 2539
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 2525

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2563 -ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2534-2562 พยาบาลวิชาชีพชำนาญพิเศษ (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
  • 2525-2534 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศิริราช

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​

ผลงานวิชาการ

ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
อุไร นิโรธนันท์, อภิภา ปรัชญพฤทธิ์, ปทีป เมธาคุณวุฒิ, 2563 การพัฒนารูปแบบวิทยาลัยพยาบาลนานาชาติในประเทศไทย วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 0.8 [TCI 1]
โสภา รักษาธรรม, อุไร นิโรธนันท์, ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์ 2562 สภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันการสูบบุหรี่ และการเลิกสูบบุหรี่ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 หน้า 71 – 82 0.8 [TCI 1]