ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Asst. Prof.Dr.Sipapa Pummarak

RN.,Ph.D.(Public Health)

อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลชุมชน

Sipapa Pummarak

ประวัติการศึกษา

  • สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน พ.ศ. 2550
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี พ.ศ. 2541

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2562 -ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2561 -2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
  • 2559 -2561 รองคณบดี/อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
  • 2551 -2559 อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • 2547 -2551 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลหัวหิน
  • 2541 -2546 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ