ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Sipapa Pummarak

RN.,Ph.D.(Public Health)

อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลชุมชน

ประวัติการศึกษา

  • สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน พ.ศ. 2550
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี พ.ศ. 2541

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2562 -ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2561 -2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
  • 2559 -2561 รองคณบดี/อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
  • 2551 -2559 อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • 2547 -2551 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลหัวหิน
  • 2541 -2546 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ

ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
Chooha, U., Pummarak, S., Phopa, Y., & Pianpijarn, A. 2565 Enhancement of Nursing Innovators among Nursing Students in Public Higher Education Institutions Journal of Educational Issues, 8(1), 738-746. 1 [Q1]
ยุภา โพผา, สุวิมล แสนเวียงจันทร์, มณฑา ลิ้มทองกุล, ศิปภา ภุมมารักษ์, กัลยภรณ์ เชยโพธิ์, สุจิตรา หัดรัดชัย. 2565 อุปสรรคและแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่อ้วนลงพุง วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี 0.6 [TCI 2]
รุจาภา จิระประดิษฐ์ผล, ยุภา โพผา, ศิปภา ภุมมารักษ์, มณฑา ลิ้มทองกุล, ทิฆัมพร มัจฉาชีพ 2564 ผลการสวดมนต์แนวพุทธต่อความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 ม.ค-เม.ย 2564 (หน้าที่ 1-10) 0.6 [TCI 2]
อณัญญา ลาลุน, ศิปภา ภุมมารักษ์, เกรียงวรา เข็มทอง, ธรณินทร์ เข็มทอง, มัณฑนา เป็งยาวงศ์, 2562 การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) และคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี, 27(1) : 63-68. 0.6 [TCI 2]
ศิริพร สมบูรณ์, ทัศนีย์ รวิวรกุล, ยุวดี วิทยพันธ์, ศิปภา ภุมมารักษ์, 2561 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ Journal Medical Health Science. 25(3). 0.8 [TCI 1]
อณัญญา ลาลุน, ศิปภา ภุมมารักษ์, นารีรัตน์ ภักดีศิริวงษ์, พิมพ์รดา ธรรมมีภักดี, สุวรรณี มณีศรี, 2561 ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. วารสารวิชาการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์. 5 (1) : 94-103. 0.8 [TCI 1]
อณัญญา ลาลุน, ชมพู่ บุญไทย, ศรันย์ ปองนิมิตพร, เกรียงวรา เข็มทอง, ศิปภา ภุมมารักษ์, 2561 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์, 8 (1) : 59-69. 0.6 [TCI 2]
อณัญญา ลาลุน, ศิปภา ภุมมารักษ์, ไพฑูรย์ วุฒิโส, 2561 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 12 (2) :167- 176 0.6 [TCI 2]