ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Nuttaya Sritakaew

RN.,Ph.D. (Nursing)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ประวัติการศึกษา

  • Doctor of Philosophy (Nursing) The University of Newcastle, Australia 2560
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2564-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2552-2564 อาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • 2549-2552 อาจารย์ มหาวิทยาลัยอิสเทิลเอเชีย
  • 2544-2547พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​