ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Nuttaya Sritakaew

RN.,Ph.D. (Nursing)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ประวัติการศึกษา

  • Doctor of Philosophy (Nursing) The University of Newcastle, Australia 2560
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2564-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2552-2564 อาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • 2549-2552 อาจารย์ มหาวิทยาลัยอิสเทิลเอเชีย
  • 2544-2547พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​

ผลงานวิชาการ

ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
ณัฐยา ศรีทะแก้ว, เกษราภรณ์ เคนบุปผา วิไลวรรณ และปะธิแก ทรงวุฒิ ภัทรไชยกร. 2564 รูปแบบการสอนเพศศึกษาสำหรับเด็กวัยรุ่นไทยและผลลัพธ์: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์, 5(3), 36-53. 0.6 [TCI 2]
ณัฐยา ศรีทะแก้ว. 2561 ความท้าทายเกี่ยวกับปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไทย วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรสิทธิประสงค์, 2(3), 1-18. 0.8 [TCI 1]
ดวงเนตร ธรรมกุล, ชญานิศ ชอบอรุณสิทธ์, ณัฐยา ศรีทะแก้ว. 2561 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการกำกับตนเองของนักศึกษาพยาบาลโดยการจัดการเรียนการสอนแบบตกผลึกในวิชาวิจัยทางการพยาบาล. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรสิทธิประสงค์, 2(3), 1-18. 0.8 [TCI 1]