ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Natgrita Wongtrakool

RN.,M.N.S (Community Nurse Practitioner)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

ประวัติการศึกษา

  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2563 -ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2561-2562 อาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • 2558-2561 อาจารย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • 2556-2558 อาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
  • 2546-2556 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
  • 2537-2546 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพุทธชินราช

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​

ผลงานวิชาการ

ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
ณัฐกฤตา วงษ์ตระกูล, สุลี ทองวิเชียร, สรารักษ์ สุเปรมศรี 2564 ผลของการฝึกสมาธิบำบัดแบบ SKT2 ร่วมกับการให้ความรู้ในการควบคุมอาหารต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พ.ค-ส.ค 2564 (หน้าที่ 123-131) 0.8 [TCI 1]