ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Chananchida Nasom

B.H.E. (Textile and Clothing)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประวัติการศึกษา

  • คหกรรมศาสตรบัณฑิต (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประสบการณ์การทำงาน

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ