งานอาคาร สถานที่และยานพาหนะ

นายธนพร โรจน์สุวณิชกร

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ดุริยางค์สากล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี