งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย

นางสาวศุลาลัย ชูดอนหวาย

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นางภาวินี ฟุ้งเฟื่อง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

นางสาววิภารัตน์ ศรีเครือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี

นายภูวเดช รื่นมาลัย

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยคริสเตียน