งานบริหารงานทั่วไป

นายกัตติกมาส คุ้มเมือง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี