งานบริหารงานทั่วไป

นายชนัญชิดา ณะสม

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี