งานทะเบียน ประมวลผลและสารสนเทศ

ว่าที่ร้อยตรี มีนกาญจน์ แจ่มพงษ์

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี