งานกิจการนักศึกษา

นายจักรพันธ์ ประสมทรัพย์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม