ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Kitsanaporn Tipkanjanaraykha

RN.,Ph.D. (Nursing Science)

อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ประวัติการศึกษา

  • อนุมัติบัตร การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เทียบเท่าปริญญาเอก สภาการพยาบาล 2564
  • พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาล) มหาวิทยาลัยบูรพา 2558
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ) มหาวิทยาลัยบูรพา 2549
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล 2540

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2565 -ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2551-2565 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
  • 2542-2551 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร.พ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
  • 2540-2542 พยาบาลวิชาชีพ ร.พ.บางจาก จ.สมุทรปราการ

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​

ผลงานวิชาการ

ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน แหล่งเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา ลาลิน เจริญจิตต์ 2565 บทบาทพยาบาลในการจัดการอาการของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง: กรณีศึกษา วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2565 0.8 [TCI 1]
สิรวิชญ์ ศรีคําาภา สุทธีพร มูลศาสตร์ กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา 2565 การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชน ตําาบลท่าหาดยาว อําาเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2565 0.8 [TCI 1]
กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา และ ธนาภา ฤทธิวงษ์การ. 2565 วิเคราะห์มโนทัศน์การควบคุมตนเองในผู้สูงอายุ. วารสารพยาบาลหารบก, 22(3), 1-9 0.8 [TCI 1]
ภัสพร จุมพลักษณ์, สุทธีพร มูลศาสตร์ และ กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา. 2564 การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคมะเร็งลําไส้ใหญ่และไส้ตรงในชุมชนอําาเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564 หน้า 64-75 0.8 [TCI 1]
เรืองศิลป์ เตชะบุญญะ, สุทธีพร มูลศาสตร์, และ กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา 2564 ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เสี่ยงต่อโรคไตเรื้อรัง. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล, 37(2), 50-62 0.8 [TCI 1]
สำลี สาลีกุล และ กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา. 2563 สมรรถนะของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ วารสารพยาบาลทหารบก, 21(3), 76-85. 0.8 [TCI 1]
กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา, อนุชิต จุลบาทก์, เอกราช เกียวใจ, วิรชา ภูแสนกล้า, ศราวุฒิ ปุยชัยภูมิ, ศรประภา สมีดี, … อัจฉรา บวบทอง. 2563 ภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล. วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 34(1), 48-60. 0.6 [TCI 2]
สำลี สาลีกุล อรวรรณ แก้วบุญชู และ กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา 2563 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในเกษตรกรสูงอายุ. วารสารพยาบาลหารบก, 21(1), 193-204 0.8 [TCI 1]
กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา และ สำลี สาลีกุล. 2562 บทบาทพยาบาลในการป้องกันและการจัดการกับการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมในผู้สูงอายุ วารสารพยาบาลหารบก, 20(1),31-39. 0.8 [TCI 1]
พิศมัย วรรณขาม สุทธีพร มูลศาสตร์ และ กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา 2562 ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในผู้สูงอายุ ที่เสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล, 35(3), 1-12. 0.8 [TCI 1]
พิมพ์รัตน์ ธรรมรักษา, อาภาพร เผ่าวัฒนา, สุภาพร วรรณสันทัด, กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา. 2562 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีพหุพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนมัธยมศึกษาหญิง. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 35(1), 224-238. 0.8 [TCI 1]
Kheokao J., Ubolwan, K., Tipkanjanaraykha, K., & Plodpluang, U. 2562 Online Health Information Seeking Behaviors Among the Thai Elderly Social Media Users TLA Research Journal, 12(1), 60-76. 0.8 [TCI 1]
เพชรรัตน์ ทัดเทียม สุทธีพร มูลศาสตร์ และ กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา 2561 การพัฒนารูปแบบการจัดการรายกรณีเพื่อประสานการดูแลจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน สำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจร่วม วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 34(2), 1-12. 0.8 [TCI 1]
จิรวรรณ์ ประคีตะวาทิน สุทธีพร มูลศาสตร์ และ กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา 2561 การพัฒนารูปแบบการจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีไตเสื่อมในชุมชน. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 34(1), 1-13 0.8 [TCI 1]